Hantering av personuppgifter

Gilleråsens samfällighetsförening tar skyddet för dina personuppgifter på allvar och vill att du ska känna dig trygg med att vara medlem i föreningen. Nedan informerar vi om vilka personuppgifter vi behandlar, syftet med lagringen och hur uppgifterna används.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för behandlingen. Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig och det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. På hemsidan finns en lista på styrelsens funktionärer.

Vilka personuppgifter lagras?

Vi behöver samla in, behandla och lagra personuppgifter för att kunna sköta samfälligheten. Vi tillämpar principen att lagra så lite information som möjligt. För varje fastighet i samfälligheten lagras andelstal, ägarens namn, permanent bostadsadress samt e-postadress.

Anledningen att vi lagrar e-postadress är att det på årsstämman 2016 beslutades att samtliga handlingar ska skickas med e-post. Syftet med detta är att underlätta hanteringen och minska kostnader för utskrift, kuvert och porto, då vi har närmare 200 olika fastighetsägare.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi lagrar personuppgifterna tills vi får besked om att fastigheten har fått en ny ägare. Samfälligheten får inget automatiskt besked från Lantmäteriet eller andra aktörer när en fastighet bytt ägare, varför det åligger varje medlem att snarast rapportera in detta till styrelsen.

Vad används personuppgifterna till?

De lagrade personuppgifterna används för:

 • Utskick av handlingar i samband med årsstämman
 • Avisering av årsavgift
 • Utskick av viktig information som rör flertalet medlemmar
 • Distribution av medlemsförteckning till samtliga medlemmar
 • Vi delar alltså dina personuppgifter med samfällighetens medlemmar. Vi har gjort bedömningen att det kan vara viktigt för medlemmarna att kunna komma i kontakt med varandra, till exempel för att förhindra skada på egendom.

  Utöver vad som nämnts ovan delar vi aldrig de lagrade personuppgifterna med tredje part utan ditt skriftliga samtycke.

  Styrelsens funktionärer publiceras publikt på hemsidan gillerasen.se efter inhämtat samtycke.

  Dina rättigheter

  Du har enligt dataskyddsförordningen ett antal rättigheter, till exempel att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har till exempel rätt att begära ut dina uppgifter samt få dem rättade om något är fel. Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen.